Vår Integritetspolicy

Integritetspolicy

Quintes Integritetspolicy

Om personuppgifter

För oss på Quinte är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer alla lagar och regler som gäller för personuppgifters skydd.

I vår Integritetspolicy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

1. Personuppgiftsansvarig

Quinte Mode AB, 556219-9504, Storgatan 40, 262 32 Ängelholm,  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på quinte.se och ansvarar för att det sker enligt gällande lagstiftning.

I vår Integritetspolicy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

1. Personuppgiftsansvarig

Quinte Mode AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på Quinte och ansvarar för att det sker enligt gällande lagstiftning.

2. Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Quinte.

2.1 För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:
 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar.
 • Adresskontroll mot externa källor, t ex SPAR.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt)
 • Personnummer (för vissa betalningsalternativ)
 • Medlemsnummer (om du är medlem eller önskar bli medlem i vår kundklubb)
 • Medlemsnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.
Laglig grund:

Informationen sparar i vi i 36 månader från det att leverans och betalning har skett för att kunna hjälpa dig med eventuella reklamations- och garantiärenden. Om du själv väljer att klicka i ”spara mina kortuppgifter” sparar vi dina kortuppgifter för framtida köp säkert hos vår betalningsleverantör med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

2.2 För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:
 • Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.
 • Skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför Quintes Kundklubb. T ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment (t ex butikstillhörighet), eller till enskild kund.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.
 • Social identitet
 • Uppgifter om genomförda köp.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:
 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder och bostadsort.
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
Laglig grund:

För dig som är medlem i Quintes Kundklubb: Fullgörande av avtal om medlemskap i kundklubben. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i kundklubben.

Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.

Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

2.3 För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:
 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kommunicera med deltagare före och efter ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.
 • Uppgifter om genomförda köp.
Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

2.4 För att kunna hantera bokning av tjänster (t ex personal shopping eller liknande)

Personuppgifter behandlas för att:
 • Hantera bokningar, ombokningar och avbokningar.
 • Kunna skicka kommunikation kring bokningen samt påminna om tjänsten.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter du själv väljer att lämna som möjliggör för tjänsteutövaren att förbereda tjänsten.
Laglig grund:

Fullgörande av tjänsteavtalet. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt åtagande.

2.5 För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:
 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.
 • Personnummer
Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

2.6 För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet samt skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:
 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.
De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation
Laglig grund:

Rättslig förpliktelse

2.7 För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kund i stort

Personuppgifter behandlas för att:
 • Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.
 • Ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av butiker och lager.
 • Ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.
För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:
 • Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjort).
 • Köphistorik
 • Ålder
 • Geografisk ort och/eller demografisk ort.
 • Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar.
Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

2.8 För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att:
 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i butik.
 • Förhindra skräppostutskick, publishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna.
 • Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
 • Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Personnummer
 • Videoinspelningar från kamerabevakning.
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, mobil-/telefonnummer
Laglig grund:

Rättslig förpliktelse om det finns sådant alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

3. Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Quinte samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring (print och distribution, byråer osv), distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Quintes partners ska uppgifterna behandlas enligt Quintes instruktioner och för Quintes räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Quinte har samlat in informationen.

Utöver detta kan Quinte enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex Polisen och Skatteverket). Dessutom, kan Quinte lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicies och hanteringsinstruktioner.

Quinte strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Övriga länder där personuppgifterna behandlas vidtar Quinte rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

4. Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

5. Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång:

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s k registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod, kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:
 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Quinte som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Du har möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Du kan t ex välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. Om du väljer att tacka nej till att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan du inte ta del av Quintes Kundklubbs personliga erbjudanden eller information från oss. Du kan fortfarande vara medlem i Quintes Kundklubb och du kan ta del av Quintes Kundklubbs poäng och bonus men du kommer inte att få några personliga erbjudanden, rabatter eller andra förmåner.

Du kan ändra dina val i e-post och sms-kommunikation. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice, kundsupport@quinte.se, för att få hjälp att justera dina val.

Vill du inte längre vara medlem i Quintes Kundklubb, går det bra att kontakta vår kundservice,kundsupport@quinte.se, för att avsluta ditt medlemskap.

Rätt till dataportabilitet:

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). 

Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder quinte.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök thernlunds.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t ex cookies.

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Varför använder vi oss av cookies?

På quinte.se använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla quinte.se. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Quinte Mode AB och deras personuppgiftsbiträden. För att kunna använda quinte.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att quinte.se inte kommer att fungera som avsett.

 

Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt medlemsnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: kundsupport@quinte.se

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den uppdaterade versionen hittar du på denna sida. Vid betydande ändringar kommer du att få information om detta via e-post eller på quinte.se